Lỗi mở file SLDPRT: SOLIDWORKS is not installed trên Mastercam 2017 - 2018

Hướng dẫn sửa lỗi khi mở file SLDPRT trên Mastercam 2017 - 2018: SolidWorks is not installed on this computer. Solids History can only be read if SolidWorks is installed.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
lỗi mastercam 2018
*
Nhắn tin cho chúng tôi