Lỗi mở file SLDPRT: SOLIDWORKS is not installed trên Mastercam 2017 - 2018

Lỗi: Khi mở file SLDPRT trên Mastercam 2017 -2018 có thông báo : SolidWorks is not installed on this computer. Solids History can only be read if SolidWorks is installed.
 

Lỗi mở file SLDPRT: SOLIDWORKS is not installed trên Mastercam 2017 - 2018

Sửa lỗi:
FILE > Configuration
 

Lỗi mở file SLDPRT: SOLIDWORKS is not installed trên Mastercam 2017 - 2018

Chọn mục Converters
Bỏ kiểm  Import SOLIDWORKS Solids History .
 

Lỗi mở file SLDPRT: SOLIDWORKS is not installed trên Mastercam 2017 - 2018 

Bấm OK. 

Chúc các bạn thành công.

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi