Khóa học chuyên đề CNC căn bản và lập trình 2D Mastercam 2017

3.000.000 đ
Khóa học chuyên đề về căn bản lập trình phay CNC và Mastercam 2D căn bản cho người mới.

Khóa học chuyên đề này được thiết kế để giới thiệu cho học viên về CNC căn bản và Mastercam 2017 và cho phép người học tạo ra các chương trình cho máy phay CNC. Trọng tâm là "thực hành" học tập dẫn dắt học viên thông qua các tính năng cốt lõi của Mastercam bằng cách thực hành các bài tập mà đòi hỏi phải sử dụng kỹ năng của Mastercam Design and Mill.

Đào tạo cấp giấy chứng nhận CNC căn bản và Mastercam Mill Essentials
Khóa học có hai thành phần chính:

1. Chuyên đề học về lập trình CNC căn bản

2. Chuyên đề lập trình căn bản  2D trên mastercam 2017.


Về chuyên đề lập trình CNC căn bản, học viên sẽ được đào tạo về căn bản mã lệnh gcode, cách tạo ra một chương trình CNC phay căn bản, các tập lệnh trong chương trình và truyền chương trình vào máy CNC.

Về chuyên đề lập trình 2D trên mastercam 2017, học viên sẽ học theo lộ trình sau:
- Trong phần này của chuyên đề này, bạn sẽ thực hiện một loạt các bài tập 2D vẽ : tạo ra các đối tượng 2D trên Mastercam, các file xuất nhập khẩu từ phần mềm CAD khác.

- Trong phần thứ hai của công tác đào tạo, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu với mastercam 2D, các chiến lược phay 2D như phay contour, phay hốc và khoan. Phần lớn là tập trung vào kỹ năng xử lý tối ưu hóa khi lập trình.

Điều kiện tiên quyết được yêu cầu: Có kinh nghiệm trong gia công máy CNC; Kiến thức cơ bản của Microsoft Windows.

Liên hệ đào tạo: 0937777943 hoặc email:3dservices.edu.vn@gmail.com

Mastercam X interface:
Software structure & framework
Customizing your work environment & toolbars,
Machine & CNC configuration,
Key mapping
CAD Design topics – Create Geometry From Print:
2D and 3D geometry creation (point, line, arc, fillet and chamfer)
Xform (translate, mirror, rotate, scale, offset and offset contour)
Color management, level management, view management
CAM Milling topics –Generate Tool Path & NC Code:
Toolpaths (face, contour, drill, pocket, transform, trim)
Geometry selection (chaining)
Tool selection/creation, tool library, cutting parameters
Operations manager - toolpath management
Posting the part program
Working with the Mastercam editor
DNC part program to machine
Working with Files:
Importing and modification of non-Mastercam files.
e.g. Solidword, AutoDesk files.
Working with Work Coordinate System (WCS), Views, Planes:
Setting of WCS and views for parts programs working off different faces of part.
Prerequisites:
Perspective students must have general computer experience and a basic
understanding of the machining process.

Đăng ký khóa học này

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

Các khóa học liên quan

*
Nhắn tin cho chúng tôi